Legi:


   
LEGEA nr. 7/1996 din 13 martie 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare [Ultimul amendament în 26 iulie 2018]

Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public [Ultimul amendament în 17 iulie 2016]

Legea contenciosului administrativ nr. 5Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 [Ultimul amendament în 02 august 2018]

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii2004 [Ultimul amendament 18 septembrie 2018]

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001[Ultimul amendament 12 martie 2018]

Legea fondului funciar nr. 18/1991[Ultimul amendament 09 august 2018]

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997[Ultimul amendament 26 ianuarie 2018]

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)[Ultimul amendament 06 mai 2017]

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului [Ultimul amendament 11 iunie 2017]

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ale Statului [Ultimul amendament 25 noiembrie 2016]

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local [Ultimul amendament 20 noiembrie 2018]

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

 
 
 
 
 
Click aici pentru Urmarire cerere in Eterra

Urmarire cerere in eTerra - RGI.

Click aici pentru a descarca Generare CP Ultima versiune

Generare CP Ultima Versiune


Descriere a documentelor necesare situatiei juridice a unui imobil